Защита на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В СОБАЛ ВИЖЪН ЕООД

Уважаеми пациенти,
При осъществяване на дейността си като като лечебно заведение, регистрирано и функциониращо съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения,  ежедневно „Специализирана очна болница за активно лечение ЕООД, ЕИК: 175317154, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григорович“ № 8, ползва, обработва и съхранява различна по вид, обем и характер информация, включително основни лични данни и здравна информация, безусловно необходими за пълноценното и качествено изпълнение на възложените ни задачи по опазване на общественото здраве.
Нашата отговорност към Вас изисква не само да обработваме, съхраняваме и защитаваме личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството и добросъвестността, но и да Ви предоставим необходимата за упражняване на правата Ви като субекти на данните информация, която за Ваше улеснение публикуваме и на страницата на лечебното заведение:

Основание и категории лични данни, обработвани в лечебното заведение:

Обработването на лични данни на пациентите се извършва на основание чл. 5, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за защита на личните данни и чл.9, т.2, б.“в“, б.„з“ и б.„и“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г (Общ регламент относно защитата на данните) единствено за целите на дейностите по обществено здравеопазване, които осъществяваме като лечебно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения и за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субектите на лични данни, а в някои случаи – и на други физически лица.

Личните данни за пациентите се предоставят задължително и могат да включват:
Основна информация за пациентите, вписвана в утвърдената от компетентните органи медицинска документация и необходима за тяхното идентифициране – имена, единен граждански номер, адрес, дата на раждане, както и предоставени от пациентите данни за контакт, необходими за осъществяване на връзка с тях – телефонен номер, електронен адрес;
Здравна информация - лични данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и друга  медицинска документация, издавана за пациента във връзка с диагностиката и лечението му.
Непредоставянето или непълното предоставяне на лични данни от значение за  осъществяване на лечебно-диагностичната дейност или идентифициране на пациента, когато предоставянето им не представлява затруднение или невъзможност за него, би могло да доведе до неблагоприятни последици както за пациента, така и за лечебното заведение, а и за системата на обществено здравеопазване като цяло – например затруднения, забавяне или усложнения при диагностиката и лечението, препятстване на контролната дейност на оторизираните държавни органи и/или финансирането на медицинските дейности, невъзможност за упражняване на здравноосигурителни права и други.     

Цели, за които се обработват лични данни:

 • За осъществяване на дейностите по диагностика, лечение и проследяване състоянието  на пациентите на базата на пълна, достоверна и обективна информация за тяхното здравословно състояние и съгласно нормативните изисквания за извършване на медицински дейности;
 • За осъществяването на ефективна координация между специалистите на лечебното заведение, осъществяващи диагностика и лечение на пациентите и медицински специалисти извън лечебното заведение;
 • За целите на упражнявания върху дейността на лечебното заведение вътрешен и външен контрол от оторизираните лица и държавни органи, включително разходването на собствени и публични средства.

Предоставяне на здравна информация на трети лица:

Здравна информация се предоставя на трети лица на основание чл. 28 от Закона за здравето, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;  
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица (след уведомяване на съответното лице);  
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.  
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел II, буква „А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Лечебното заведение не предоставя и не планира да предоставя лични данни на получатели в трети страни извън ЕС. В случай на промяна настоящата информация ще бъде актуализирана. 

Начин и срок на съхранение на информацията, включваща лични данни:

Данните се съхраняват на материален /хартиен/ и електронен носител, като достъпът до тях се осъществява единствено от служители на лечебното заведение, пряко или косвено свързани с дейностите по диагностика и лечение на конкретния пациент и тяхната организация и отчетност, при законово установено задължение за спазване на професионална тайна, включително за немедицинските специалисти.
Водената в лечебното заведение медицинска документация, съдържаща здравна информация, се съхранява в различни нормативно установени или утвърдени от лечебното заведение срокове от 2 /две/ до 30 /тридесет/ години в зависимост от естеството на информацията и придадената ѝ от законодателя стойност.
Когато срокът за съхранение на здравна информация, съдържаща се в медицинската документация, не е нормативно установен, при определянето  му се изхожда от естеството, обхватът и целите на обработването,  при прилагане на  организационни и технически мерки за защитата ѝ от неправомерен достъп и унищожаване.
Съхранението на информацията има за цел: осигуряване на ефективно и достоверно проследяване историята на всеки медицински случай;  последващо използване от заинтересованите лица /пациенти или техни близки/ за упражняване на предоставени им от закона права; използване за упражняването или защитата на правни претенции; използване за нуждите на последващи диагностика и лечение от  други медицински специалисти или за научни и статистически цели при предвидените в закона ограничения и правила.

Права на субектите на лични данни и ред за упражняването им:

Всяко физическо лице има право на достъп, коригиране (допълване), възражение за обработване, както и ограничаване на обработването и заличаване (при неправомерно обработване или отпаднало основание) на обработваните от лечебното заведение и отнасящи се до него лични данни, освен ако искането не противоречи на други относими разпоредби, включително  на чл. 17, § 3, б. „в“ от  Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г.    
В случай на коригиране, ограничаване или заличаване на лични данни субектът на данните има право да изиска от администратора да уведоми за това всички трети лица – получатели.

За да осъществи някое от гореизброените права или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към служителите на лечебното заведение:

на тел: 0700 89 003
e-mail: office@visionclinic.bg
на място в сградата на лечебното заведение:   гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 8

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МЦ ОЛЦ ВИЖЪН ЕООД

Уважаеми пациенти,
При осъществяване на дейността си като като лечебно заведение, регистрирано и функциониращо съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения,  ежедневно МЦ Очен лазерен център ВИЖЪН ЕООД, ЕИК:130484427, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Виктор Григорович“ № 8, ползва, обработва и съхранява различна по вид, обем и характер информация, включително основни лични данни и здравна информация, безусловно необходими за пълноценното и качествено изпълнение на възложените ни задачи по опазване на общественото здраве.
Нашата отговорност към Вас изисква не само да обработваме, съхраняваме и защитаваме личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството и добросъвестността, но и да Ви предоставим необходимата за упражняване на правата Ви като субекти на данните информация, която за Ваше улеснение публикуваме и на страницата на лечебното заведение:

Основание и категории лични данни, обработвани в лечебното заведение:

Обработването на лични данни на пациентите се извършва на основание чл. 5, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за защита на личните данни и чл.9, т.2, б.“в“, б.„з“ и б.„и“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г (Общ регламент относно защитата на данните) единствено за целите на дейностите по обществено здравеопазване, които осъществяваме като лечебно заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения и за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субектите на лични данни, а в някои случаи – и на други физически лица.

Личните данни за пациентите се предоставят задължително и могат да включват:
Основна информация за пациентите, вписвана в утвърдената от компетентните органи медицинска документация и необходима за тяхното идентифициране – имена, единен граждански номер, адрес, дата на раждане, както и предоставени от пациентите данни за контакт, необходими за осъществяване на връзка с тях – телефонен номер, електронен адрес;
Здравна информация - лични данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и друга  медицинска документация, издавана за пациента във връзка с диагностиката и лечението му.
Непредоставянето или непълното предоставяне на лични данни от значение за  осъществяване на лечебно-диагностичната дейност или идентифициране на пациента, когато предоставянето им не представлява затруднение или невъзможност за него, би могло да доведе до неблагоприятни последици както за пациента, така и за лечебното заведение, а и за системата на обществено здравеопазване като цяло – например затруднения, забавяне или усложнения при диагностиката и лечението, препятстване на контролната дейност на оторизираните държавни органи и/или финансирането на медицинските дейности, невъзможност за упражняване на здравноосигурителни права и други.     

Цели, за които се обработват лични данни:

 • За осъществяване на дейностите по диагностика, лечение и проследяване състоянието  на пациентите на базата на пълна, достоверна и обективна информация за тяхното здравословно състояние и съгласно нормативните изисквания за извършване на медицински дейности;
 • За осъществяването на ефективна координация между специалистите на лечебното заведение, осъществяващи диагностика и лечение на пациентите и медицински специалисти извън лечебното заведение;
 • За целите на упражнявания върху дейността на лечебното заведение вътрешен и външен контрол от оторизираните лица и държавни органи, включително разходването на собствени и публични средства.

Предоставяне на здравна информация на трети лица:

Здравна информация се предоставя на трети лица на основание чл. 28 от Закона за здравето, когато:

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение;  
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица (след уведомяване на съответното лице);  
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта;
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени;
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт.  
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел II, буква „А" на приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Лечебното заведение не предоставя и не планира да предоставя лични данни на получатели в трети страни извън ЕС. В случай на промяна настоящата информация ще бъде актуализирана. 

Начин и срок на съхранение на информацията, включваща лични данни:

Данните се съхраняват на материален /хартиен/ и електронен носител, като достъпът до тях се осъществява единствено от служители на лечебното заведение, пряко или косвено свързани с дейностите по диагностика и лечение на конкретния пациент и тяхната организация и отчетност, при законово установено задължение за спазване на професионална тайна, включително за немедицинските специалисти.
Водената в лечебното заведение медицинска документация, съдържаща здравна информация, се съхранява в различни нормативно установени или утвърдени от лечебното заведение срокове от 2 /две/ до 30 /тридесет/ години в зависимост от естеството на информацията и придадената ѝ от законодателя стойност.
Когато срокът за съхранение на здравна информация, съдържаща се в медицинската документация, не е нормативно установен, при определянето  му се изхожда от естеството, обхватът и целите на обработването,  при прилагане на  организационни и технически мерки за защитата ѝ от неправомерен достъп и унищожаване.
Съхранението на информацията има за цел: осигуряване на ефективно и достоверно проследяване историята на всеки медицински случай;  последващо използване от заинтересованите лица /пациенти или техни близки/ за упражняване на предоставени им от закона права; използване за упражняването или защитата на правни претенции; използване за нуждите на последващи диагностика и лечение от  други медицински специалисти или за научни и статистически цели при предвидените в закона ограничения и правила.

Права на субектите на лични данни и ред за упражняването им:

Всяко физическо лице има право на достъп, коригиране (допълване), възражение за обработване, както и ограничаване на обработването и заличаване (при неправомерно обработване или отпаднало основание) на обработваните от лечебното заведение и отнасящи се до него лични данни, освен ако искането не противоречи на други относими разпоредби, включително  на чл. 17, § 3, б. „в“ от  Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 г.    
В случай на коригиране, ограничаване или заличаване на лични данни субектът на данните има право да изиска от администратора да уведоми за това всички трети лица – получатели.

За да осъществи някое от гореизброените права или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към служителите на лечебното заведение:

на тел: 0700 89 003
e-mail: office@visionclinic.bg
на място в сградите на лечебното заведение:   гр. София, ул. „Виктор Григорович“ № 8 и гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 86

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.
Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg