Общи условия за използване на сайта

Общи условия за използване на www.visionclinic.bg

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на www.visionclinic.bg, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от СОБАЛ Вижън и  МЦ Очен лазерен център „Вижън“, представени с общото наименование Клиника „Вижън“, по-долу за краткост Клиника „Вижън“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Email: office@visionclinic.bg
Телефони: 0700 89 003, +359 2 951 5655, +359 2 951 5037

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

 • 1. Интелектуална собственост
  • 1.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Клиника „Вижън“. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Клиника „Вижън“ е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
  • 1.2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Клиника „Вижън“, Клиника „Вижън“ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • 2. Ограничаване на отговорността
  • 2.1. Клиника „Вижън“ предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Клиника „Вижън“ не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
  • 2.2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Клиника „Вижън“ няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.
  • Клиника „Вижън“ не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.
 • 3. Използване на уебсайта
  • 3.1. Доколкото Клиника „Вижън“ е предвидила възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
  • 3.2. Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.
 • 4. Други
  • 4.1. Клиника „Вижън“ запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
  • 4.2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.