Диагностика и изследвания

Диагностиката на всеки тип глаукома изисква подробно офталмологично изследване с високоспециализирана апаратура. Всички тестове са безболезнени, неинвазивни, краткотрайни.

Необходим е оглед на предната част на окото – гониоскопия, за преценка на състоянието на преднокамерния ъгъл. Изследването определя типа на глаукомата и е задължително при всички пациенти.

Компютърната периметрия е „златен стандарт“ за функционално изследване на зрителното поле – периферното зрение на пациентите, което се уврежда първо при заболяването.

Най-съвременно и с най-висока диагностична точност е дигиталното изобразяване на зрителния нерв и неврофибрилерния слой с т.нар. очен скенер – оптична кохерентна томография (ОСТ). С апарата се измерват с точност до микрони всички структури на очното дъно. Клиника „Vision” разполага с най-съвременния „очен скенер” – „OptoVue“, който изследва директно и преднокамерния ъгъл на окото, както и цялото кръвоснабдяване на очното дъно и очния нерв, което дава допълнителна информация за развитието на заболяването глаукома.